Gå til hovedindhold

Økonomisk fripladstilskud

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud hvis din samlede husstandsindkomst er under Fripladsskalaens indtægtsgrænse. Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning.

Barnetorso og arme

Indhold

  Hvilke forældre er berettiget?

  Er du berettiget?

  • Du skal bo i Guldborgsund Kommune, når dit barn begynder i dagtilbud eller SFO
  • Dit barn/dine børn skal være indmeldt i en kommunal institution, kommunal dagpleje, en SFO på en kommunal skole eller i en privat institution. Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning eller en SFO på en privatskole
  • Enlige forsørger, der har en husstandsindkomst under Fripladsskalaens indtægtsgrænse.
   Som enlig får du et enligfradrag, der fratrækkes din indkomst
  • Samboende, der har en samlet husstandsindkomst under Fripladsskalaens indtægtsgrænse
   Hvis du er separeret, og I ikke har fælles bopæl
  • Hvis din ægtefælle/partner er indsat udover 3 måneder i institutioner under Kriminalforsorgen

  Hvilke forældre er ikke berettiget som enlig forsørger?

  Er du enlig forsørger?

  • Hvis du er gift/i et registreret partnerskab, kan du ikke få økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger uanset, om I bor på samme adresse eller ej
  • Hvis du bor sammen med en person, som du har mulighed for at indgå ægteskab med, og som du har et økonomisk og eller praktisk fællesskab med
  • Hvis du har et økonomisk eller praktisk fællesskab med en person, som du har mulighed for at indgå ægteskab med, også selvom I ikke bor sammen
  • Hvis dit barn går i SFO på en privatskole
  • Hvis dit barn bliver passet i en privat pasningsordning
  • Hvis dit barn bliver passet i et kombinationstilbud, kan du ikke få økonomisk fripladstilskud til betalingen for den fleksible pasningsordning

  Ansøgning og bevilling

  Ansøgning og bevilling

  • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Har du ikke NEM-id, kan du gå på Borgerservice og få hjælp der
  • Ansøgningen kan blive bevilget fra den 1. i den måned, der følger efter vi har modtaget din ansøgning (søger du fx 10. november, gælder din bevilling fra 1. december)
  • Et økonomisk fripladstilskud gælder alle børn, der bor på din adresse. Det gælder også sammenbragte børn, hvis de bor på din og din partners adresse
  • Du skal ikke søge igen, hvis dit barn skifter dagtilbud eller skifter fra dagtilbud til SFO

  Linket til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

  Digital Pladsanvisning

  Oplysningspligt

  Du har pligt til

  Når du modtaget økonomisk fripladstilskud, skal du vide, at du har pligt til at oplyse Pladsanvisningen om ændringer i dine personlige forhold. Hvis du undlader at give Pladsanvisningen besked om ændringer, der har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, vil du modtage et tilbagebetalingskrav på det beløb, du uretmæssigt har modtaget.

  • Du har pligt til at oplyse os om, hvis du bliver gift/indgår registreret partnerskab eller bliver samboende med en person over 18 år, som du har mulighed for at indgå ægteskab/registreret partnerskab med.
   Det har altså ingen betydning for dit økonomiske fripladstilskud, at du flytter hjem til dine forældre, eller at din søster flytter ind hos dig
  • Hvis du fx lejer et værelse, eller der er en, der får en c/o adresse på din adresse, skal du indsende en lejekontrakt
  • Er du selvstændig, har du pligt til at indsende dit skatteregnskab, når du bliver anmodet om det i forbindelse med den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud
  • Har du indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet, har du pligt til at oplyse om dette

  Hvis du er i tvivl, om ændringer har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

  Stop af økonomisk fripladstilskud

  Stop dit økonomiske fripladstilskud

  • Du kan selv stoppe dit økonomiske fripladstilskud på Digital Pladsanvisning. Dit økonomiske fripladstilskud stopper med udgangen af den måned, du stopper det i (stopper du dit økonomiske fripladstilskud fx 10. november, vil du fra 1. december ikke længere modtage økonomisk fripladstilskud)
  • Hvis du fraflytter Guldborgsund Kommune, stopper dit økonomiske fripladstilskud med virkning fra den sidste dag i den måned, hvor du flytter (flytter du fx den 17. maj, vil dit økonomiske fripladstilskud gælde til og med 31. maj)
  • Hvis du bliver samboende stopper dit økonomiske fripladstilskud som enlig den sidste dag i den måned, hvor du bliver samboende
  • Bliver du samboende fx den 10. november, stopper dit økonomisk fripladstilskud den 1. december
  • Bliver du samboende fx 1. november, stopper dit økonomiske fripladstilskud den 31. oktober

  Linket til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

  Digital Pladsanvisning

  Beregningsgrundlag

  Beregningsgrundlag

  Her kan du se, hvilke indkomster, der indgår i beregningsgrundlaget af dit økonomiske fripladstilskud.

  • Lønindkomst: Din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag
  • SU (studielån indgår ikke som en indkomst)
  • Dagpenge og andre ydelser og overførselsindkomster
  • Feriepenge, når de fremgår af SKAT’s indkomstregister (hvis du stopper i et job, vil dine feriepenge blive overført fra din tidligere arbejdsgiver til Feriekonto til brug i det kommende ferieår)
  • Engangsbeløb (fx særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge, en bonus eller et honorar), når de fremgår af SKATs indkomstregister
  • Indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed
  • Indkomst fra udlandet (indkomst, der ikke beskattes i Danmark)
  • Aktieudbytte udover 5.000 kr.
  • DIS-indkomst (omregnes efter Skatteministeriets tabel for at kunne sidestille denne skattefrie indkomst med en almindelig skattepligtig persons indkomst før skat og AM-bidrag)

  Fradrag

  Fradrag

  Når du er bevilget et økonomisk fripladstilskud, vil din husstandsindkomst være grundlaget for, hvor meget du selv skal betale for en dagtilbudsplads eller en SFO-plads. Derudover er der forskellige fradrag, der kan påvirke dit tilskud.

  • Er du enlig, får du et enligfradrag , der betyder, at din indkomst bliver lavere, og at du derfor er berettiget til et højere økonomisk fripladstilskud.
   Ex: Har du en indkomst i årligt beløb på 450.000 kr., vil beregningsgrundlaget for dit økonomiske fripladstilskud være 450.000 kr. – 62.139 kr. = 387.861 kr.
   (De 62.139 kr., der er brugt i dette eksempel er enligfradraget for 2019. For at se det aktuelle enligfradrag, klik på Fripladsskalaen)
  • Uanset om du er enlig eller samboende og er bevilget økonomisk fripladstilskud, får du et fradrag i din husstandsindkomst på 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første.
   Det vil sige, at hvis du fx har 3 børn, får du et fradrag på 14.000 kr.
  • Det er dit eget ansvar at oplyse om, hvor mange børn der bor i husstanden. Hvis du selv får barn/børn, eller du bliver samlevende med en person, der også har børn, skal du oplyse om antallet af børn på Digital Pladsanvisning for at få det korrekte økonomiske fripladstilskud.
   Det gør du ved at ansøge om økonomisk fripladstilskud på ny.

  Linket til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

  Digital Pladsanvisning

  Fripladsskala

  Fripladsskala

  Ministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladsstilskud. Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt.

  Fripladsskala

  Klik her for at se Fripladsskalaen for 2021 (åbner i et nyt vindue).

  Klik her for at se Fripladsskalaen for de foregående år (åbner i et nyt vindue)

  DIS-indkomst

  DIS-Indkomst

  Hvis du arbejder på et dansk skib, der er registreret i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister), fx på en færge mellem Danmark og Tyskland, vil du få din løn udbetalt uden, der trækkes A-skat og AM-bidrag.
  For at sidestille din indkomst med en persons indkomst før skat og AM-bidrag (bruttoindkomst), tillægges din DIS-indkomst et beløb, der svarer til A-skat og AM-bidrag.


  Det er Skatteministeriet, der udarbejder tabellen til omregningen.

  Enlig forsørger

  Enlig forsørger

  Hvis du bliver samlevende, skal du huske at give besked til Pladsanvisningen, hvis du er bevilget økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger.

  Det er IKKE nok, du har givet besked til fx Udbetaling Danmark, idet Udbetaling Danmark og Pladsanvisningen er forskellige myndigheder med hver deres lovgivning.

  Linket til Digital Pladsanvisning åbner i et nyt vindue.

  Digital Pladsanvisning

  Enlig forsørger

  Hvis du er enlig forsørger, får du et fradrag i din indkomst og bliver dermed berettiget til et højere økonomisk fripladstilskud.
  Du kan se fradraget som enlig forsørger og din procentvise egenbetaling af dagtilbud/SFO ved at klikke på linket med Fripladsskala.

  Formålet med at forhøje det økonomiske fripladstilskud ved at give et fradrag i din indkomst er at give dig en form for kompensation for de fordele, som gifte og samlevende har ved at være to om udgifter og praktiske gøremål.

  Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at hvis du bor sammen med en anden person, du kan indgå ægteskab eller registeret partnerskab med, så er du samlevende.
  Dette gælder også, selvom du ikke er kæreste med den person, du bor sammen med.

  Det er en betingelse, at du kan indgå ægteskab/registeret partnerskab med en person, før der stilles spørgsmål ved, om du er reelt enlig eller ej.

  Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller samlevende. Det vil altid være en individuel vurdering. Er du i tvivl, kan du kontakte Pladsanvisningen eller Kontrolgruppen.

  Du er ikke enlig hvis

  • Du er gift/er i et registeret partnerskab uanset, om I bor sammen eller ej
  • Du er blevet skilt men stadig bor sammen med din eks.
  • Du ofte får praktisk hjælp af din kæreste, ven mv. til rengøring, indkøb, vasketøj, madlavning, hente og bringe børn til dagtilbud, børnepasning, havearbejde, håndværkerarbejde mv.
  • Du får økonomisk hjælp af din kæreste, ven mv. til de faste udgifter, indkøb af mad, benzin mv.

  Du bliver betragtet som enlig hvis

  • Du er samboende med en person, du ikke kan indgå ægteskab/registeret partnerskab med, fx dine forældre eller dine søskende
  • Du er separeret, og du og din eks. bor på hver jeres adresse
  • Du har lejet et værelse ud/lejer et værelse, og der kan fremvises en lejekontrakt
  • Din kæreste/ægtefælle er indsat i en institution under kriminalforsorgen udover 3 måneder

  Du må godt have en kæreste, ven eller veninde

  • Som du en gang imellem overnatter hos
  • Som du en gang imellem spiser sammen med
  • Som du går i byen med
  • Som du deltager i familiefester, fejrer højtider og tager på ferie sammen med
  • Som hjælper dig med praktiske gøremål i en periode, hvor du er syg

  Du må også godt

  • Have et samarbejde om dine børn med den anden forælder. Det betragtes som børnenes samvær med den anden forælder, når han/hun henter, bringer og er sammen med børnene
  • Eje fx en bil, en båd eller et sommerhus sammen med en anden person, så længe I ellers har hver jeres bopæl og adskilt økonomi (ikke deler flere andre faste udgifter)
  • Dele bolig med en anden person, fx hvis du lejer et værelse ud/lejer et værelse hos en. Betingelsen er, at I lever adskilt både økonomisk og i forhold til det praktiske arbejde i hjemmet.
   Du vil typisk blive bedt om at indsende en lejekontrakt

  Økonomisk hjælp omfatter

  • Husleje
  • El, gas, vand, varme
  • Forsikringer
  • Licens, telefon, internet
  • Benzin, grøn ejerafgift, transport mv.
  • Dagligt forbrug, fx mad og husholdningsvarer

  Praktisk hjælp omfatter

  • Rengøring og tøjvask madlavning
  • Indkøb og madlavning
  • Hente og bringe børn til dagtilbud og børnepasning
  • Havearbejde
  • Håndværkerarbejde

  Ændring af dit økonomiske fripladstilskud

  Hvis du bliver samboende, har du stadig mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud.
  Det er så din og din kærestes/ægtefælles samlede indkomst, der udgør beregningsgrundlaget for, hvor meget du kan få nedsat din betaling for dagtilbud.

  Du kan stoppe dit økonomiske fripladstilskud, søge som enlig eller som samboende på Digital Pladsanvisning.

  Du kan downloade STAR's pjece "Enlig eller samlevende" som pdf-fil ved at klikke på dette link. (åbner i et nyt vindue).

  Økonomisk fripladstilskud reguleres automatisk

  Automatisk regulering

  Hver måned bliver dit økonomiske fripladstilskud genberegnet med din faktiske indkomst, der bliver sammenlignet med din bevilgede indkomst. Dermed er du sikret, at du modtager det korrekte økonomiske fripladstilskud hver måned.

  Bevilget indkomst

  Din bevilgede indkomst er den indkomst, du oplyste, da du søgte om økonomisk fripladstilskud. Du kan se i dit bevillingsbrev, hvad din bevilgede indkomst er.

  • Pladsanvisningen ændrer IKKE din bevilgede indkomst, når vi genberegner dit økonomiske fripladstilskud hver måned. Er din bevilgede indkomst fx 18.000 kr. om måneden, og du en måned tjener 25.000 kr., er det KUN den måned, dit økonomiske fripladstilskud vil blive genberegnet med 25.000 kr. Næste måned vil vi igen genberegne dit økonomiske fripladstilskud ud fra din bevilgede indkomst på 18.000 kr.
  • Du vil hver måned modtage det økonomiske fripladstilskud, du er berettiget til. Dette uanset om du er berettiget til et større eller et mindre økonomisk fripladstilskud. Reguleringen sker automatisk med 2 måneders forsinkelse
  • Hvis du har tjent mere end din bevilgede indkomst og dermed ikke er berettiget til så højt et økonomisk fripladstilskud, vil du modtage en agterskrivelse. Hvis du har tjent mindre, vil du modtage et nedskrivningsbrev
  • Ændringer i din indkomst, der er højere eller mindre end 5 trin på Fripladsskalaen, reguleres ikke i den månedlige genberegning. Disse ændringer vil blive reguleret i den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud
  • Hvis du eller din partner er selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud IKKE blive genberegnet hver måned. Heller ikke selvom du fx både har et lønmodtagerjob og er selvstændig erhvervsdrivende. Dit økonomiske fripladstilskud vil blive reguleret for hele året på én gang
  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, udlejer en ejendom eller har et skattemæssigt fradrag for solcelleanlæg, bliver dit økonomiske fripladstilskud ikke reguleret automatisk. Læs mere under punktet: Økonomisk fripladstilskud - selvstændig erhvervsdrivende.

  Beregningsgrundlag

  • Lønindkomst: Din bruttoindkomst fratrukket ATP og AM-bidrag
  • SU
  • Dagpenge og andre overførselsindkomster
  • Feriepenge, når de fremgår af SKAT’s indkomstregister (hvis du stopper i et job, vil dine feriepenge blive overført fra din tidligere arbejdsgiver til Feriekonto til brug i det kommende ferieår)
  • Engangsbeløb (fx særlig feriegodtgørelse, 6. ferieuge, en bonus eller et honorar), når de fremgår af SKATs indkomstregister
  • Indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed
  • Indkomst fra udlandet (indkomst, der ikke beskattes i Danmark)
  • DIS-indkomst (omregnes efter Skatteministeriets tabel for at kunne sidestille denne skattefrie indkomst med en almindelig skattepligtig persons indkomst før skat og AM-bidrag)
  • Skattepligtige erstatninger (kan deles ud på dokumenteret periode, hvis du fx får en erstatning i december 2018, der gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018)
  • Aktieudbytte udover 5.000 kr.

  Beløb, der ikke indgår i beregningsgrundlaget

  • Studielån (og andre lån)
  • Arv
  • Lottogevinster mv.
  • Afgiftsfrie gaver

  Årlig efterregulering

  Uanset, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, vil dit økonomiske fripladstilskud blive reguleret én gang om året. Selvom dit økonomiske fripladstilskud er blevet genberegnet hver måned igennem året, vil ændringer i din husstandsindkomst svarende til +/- 5 trin på Fripladsskalaen IKKE blive reguleret.

  Økonomisk fripladstilskud - selvstændig erhvervsdrivende

  Selvstændig erhvervsdrivende

  Som selvstændig erhvervsdrivende skal du være opmærksom på, at der i forhold til dit økonomiske fripladstilskud er andre retningslinjer, end hvis du er lønmodtager.

  De væsentligste forskelle

  • Dit økonomiske fripladstilskud bliver ikke genberegnet hver måned
  • Dit økonomiske fripladstilskud bliver efterreguleret for alle årets måneder på én gang.
   Dette vil typisk ske i efteråret året efter reguleringsåret

  Selvstændig erhvervsdrivende

  Som selvstændig erhvervsdrivende har du først et overblik over dit virksomhedsresultat, når året er gået og du eller din revisor har indberettet tallet til SKAT. Derfor bliver dit økonomiske fripladstilskud ikke genberegnet automatisk hver måned men bliver i stedet for reguleret i den årlige efterregulering.

  I forbindelse med den årlige efterregulering, vil du blive bedt om at indsende dit skatteregnskab for det år.
  Du har pligt til at indsende dit skatteregnskab, når vi beder om det. Hvis vi ikke modtager skatteregnskabet inden den angivne frist, vil du blive frataget dit økonomiske fripladstilskud for det pågældende regnskabsår, og du vil modtage krav om tilbagebetaling.

  Der er ikke revisorpligt for enkeltmandsvirksomheder, men du har pligt til at udarbejde et skattemæssigt årsregnskab. Det er det regnskab, vi beder om i forhold til den årlige efterregulering af dit økonomiske fripladstilskud.

  Vi beder om dit skatteregnskab for så vidt det er muligt at sidestille selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtagere. Der er nogle skattetekniske fradrag, man som selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at fratrække sit virksomhedsresultat, men som vi ikke accepterer i forhold til reguleringen af dit økonomiske fripladstilskud.


  Forskelle på, hvad SKAT og Pladsanvisningen accepterer

  • Afskrivninger på bygninger (vi accepterer 2%)
  • Afskrivninger på driftsmidler (vi accepterer 10%)
  • Afskrivninger på maskiner (vi accepterer 10%)
  • Afskrivninger på biler ((vi accepterer 10%)
  • Afskrivninger på inventar (vi accepterer 10%)
  • Afskrivninger på goodwill (vi accepterer 10%)
  • Nedskrivning på besætning (vi tillægger 100%)
  • Kørsel (vi tillægger 100%)

  Desuden kigger vi på privattegnede pensionsordninger, hvor der skal være et rimeligt forhold mellem indkomst og pensionsbidrag.

  Forskellen på et årsregnskab og et skatteregnskab

  Årsregnskab (Årsregnskabsloven)

  Et årsregnskab viser din virksomheds aktiver, passiver, økonomiske forhold og årets resultat. Årsregnskabet viser desuden hvilke værdier, der er i virksomheden, fx bygninger, varelager og maskiner, og den gæld til SKAT eller kreditorer, som du måtte have.
  Årsregnskabet vil typisk være det, du viser til offentligheden – fx din bank, hvis du vil låne penge, eller investorer.

  Skatteregnskab (Skattelovgivningen)

  Et skatteregnskab udarbejdes for at give dig (din virksomhed) en beregning af, hvad du skal betale i skat.
  Tallene i dit årsregnskab og dit skatteregnskab kan være meget forskellige!
  Skatteregnskabet er ikke offentligt og er primært interessant for dig selv og SKAT.