Priser og tilskud

Her kan du se priserne for børnepasning i dagtilbud og de tilskud, Guldborgsund Kommune giver til fx pasning af egne børn eller private pasningsordninger. Du kan også læse mere om de forskellige tilskudsordninger.

Mor og barn

Priser for børnepasning

Priser for børnepasning

Se månedlig betaling for børnepasning i Guldborgsund Kommune.

Alderssvarende dagtilbud

Dagpleje og vuggestue

Fra barnet er 26 uger til den måned, hvor barnet bliver 2 år og 9 måneder.

Børnehave

Fra den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år.

SFO

Fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år.

Priser 2020

Dagtilbud

Betaling alle 12 måneder

Dagpleje2.855 kr.
Vuggestue u/mad3.245 kr.
Børnehave u/mad1.662 kr.
Vuggestue m/mad3.889 kr.
Børnehave m/mad2.306 kr.

SFO

Juli måned er betalingsfri

SFO1.686 kr.
Morgen SFO609 kr.

Deltidspladser 30 timer

Betaling alle 12 måneder

Deltidspladser kan kun bevilges til forældre, der afholder fravær efter barselsloven

Dagpleje1.971 kr.
Vuggestue u/mad2.502 kr.
Vuggestue m/mad3.146 kr.
Børnehave u/mad1.282 kr.
Børnehave m/mad1.926 kr.

Betaling

Betaling

Din egenbetaling udgør 25 % af de faktiske udgifter for at have dit barn i dagtilbud eller SFO. De resterende 75 % dækkes af kommunen som et grundtilskud.

Du skal betale månedsvis forud, og du vil modtage et indbetalingskort i din digitale postkasse. Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice gennem din bank.

Hvis du ikke betaler, bliver de penge, du skylder for dagtilbud/SFO sendt til modregning i dine børnepenge/din børnefamilieydelse i Gældsstyrelsen.

For sen betaling

Betaler du ikke til tiden, vil du modtage en rykker med gebyr på 250 kr.
Du kan få 2 rykkere på en betaling, hvilket betyder rykkergebyrer på i alt 500 kr.
Hvis du i forvejen skylder penge for dagtilbud/SFO, får du kun én rykker, før kravet om betaling bliver sendt til Gældsstyrelsen til modregning i dine børnepenge/din børnefamilieydelse
Vær opmærksom på, at Gældsstyrelsen opkræver deres egne gebyrer og renter (ca. 8%) i forbindelse med skyldige beløb for dagtilbud / SFO

Reguleringsbeløb

Hvis du er bevilget et økonomisk fripladstilskud, og din indkomst varierer fra måned til måned, vil du enten skulle betale mere i en måned eller have penge til gode i en måned.

Hvis du har tilmeldt betalingen til Betalingsservice, vil reguleringsbeløbet automatisk

blive enten trukket, hvis du har haft en højere indkomst
eller din ”normale” betaling vil blive lavere, hvis du har haft en lavere indkomst
Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil du i din digitale postkasse som sædvanligt få opkrævning for dagtilbud/SFO. Opkrævningen vil så enten være højere eller lavere i forhold til din indkomst i genberegningsmåneden.

Der går 2 måneder fra dit økonomiske fripladstilskud bliver genberegnet, til den måned, hvor reguleringen sker:

MånedBliver genberegning i månedRegulering sker i måned
JanuarFebruarApril
FebruarMartsMaj
MartsAprilJuni
AprilMajJuli
MajJuniAugust
JuniJuliSeptember
JuliAugustOktober
AugustSeptemberNovember
SeptemberOktoberDecember
OktoberNovemberJanuar
NovemberDecemberFebruar
DecemberJanuarMarts


Penge til gode / penge du skylder

Hvis du skyder penge for dagtilbud/SFO, vil et reguleringsbeløb, du har til gode, blive modregnet i det, du skylder, og du vil derfor ikke få en lavere opkrævning eller få penge udbetalt.

Hvis du ikke skylder penge for dagtilbud/SFO, vil et reguleringsbeløb, du har til gode blive modregnet i din næste opkrævning.
Hvis du ikke skal betale noget (fx hvis dit barn er udmeldt af dagtilbud/SFO), vil de penge, du har til gode, blive indsat på din NEM-konto.

Afdragsordning

Hvis du ikke har råd til at betale reguleringsbeløbet lige nu eller på én gang, har du mulighed for enten at få forlænget betalingsfristen eller at aftale en afdragsordning med Opkrævningen (Borgerservice).

Du skal være opmærksom på, at selvom du har aftalt en afdragsordning med Opkrævningen (Borgerservice), vil kravet om de penge, du skylder for dagtilbud/SFO alligevel blive sendt til Gældsstyrelsen, der vil modregne i dine børnepenge/din børnefamilieydelse.

Mit Betalingsoverblik

På forsiden af Guldborgsund Kommunes hjemmeside, kan du logge ind med din NEM-ID på ”Mit Betalingsoverblik”.

På Mit Betalingsoverblik kan du få et overblik over alle de regninger, der kommer fra Guldborgsund Kommune, og hvad du eventuelt skylder Guldborgsund Kommune.

Linket til Mit Betalingsoverblik åbner i et nyt vindue.

Mit Betalingsoverblik

Tilskud

Tilskud

Tilskuddene reguleres hvert år.

Tilskud til privat pasningsordning

Kan bevilges til børn fra 24 uger til 2 år og 10 måneder

Tilskud6.232 kr.

Tilskud til private dagtilbud

Vuggestue9.871 kr.
Børnehave5.235 kr.

Tilskud til pasning af egne børn

Kan bevilges til børn fra 26 uger til 2 år og 10 måneder i maksimalt 1 år

Tilskud7.063 kr

Tilskud til pasning over kommunegrænsen

0 – 2,9 år (dog max. 75%)9.307 kr.
2,10 år – 31/3 i det år, barnet fylder 6 år (dog max 75%)4.986 kr.
Fra 1. april det år, dit barn fylder 6 år635 kr.

Søskendetilskud

Søskendetilskud

Hvis du har flere end et barn i dagtilbud eller SFO, betaler du fuld pris for den dyreste plads men får nedsat betalingen med 50 % for den/de andre pladser. Søskendetilskuddet gives automatisk til alle med børn i dagtilbud/SFO uanset, om du er bevilget andre form for tilskud (økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk fripladstilskud eller behandlingsmæssigt fripladstilskud).

Om søskendetilskud

 • Søskendetilskud gives automatisk – du skal altså ikke søge om det
 • Søskendetilskuddet er på 50 % af den normale pris på dagtilbud/SFO og gives til den/de billigste pladser. De billigste pladser findes ved at sammenholde nettodriftsudgiften på pladserne
 • Du får søskendetilskud for alle efterfølgende pladser uanset, hvor mange børn der er i husstanden
 • Søskendetilskud gælder for alle børn i husstanden, der er indmeldt i dagtilbud/SFO; både egne og sammenbragte børn
 • Hvis du bliver samboende med en, der også har børn, skal I dog give Pladsanvisningen besked om, at der er kommet flere børn i husstanden, der er indmeldt i dagtilbud eller SFO, for at få søskendetilskuddet
 • Du skal også give Pladsanvisningen besked om, at du og din partner fraflytter hinanden, hvis din partner har børn indmeldt i dagtilbud eller SFO, og du derfor har været berettiget til søskendetilskud for din partners børn
 • Søskendetilskud gives ikke til børn, der er indmeldt i privat SFO

Eksempel 1

Du har 4 børn:
1 barn i vuggestue (Denne plads betaler du fuld pris for)
1 barn i dagpleje (Denne plads betaler du halv pris for)
1 barn i børnehave (Denne plads betaler du halv pris for)
1 barn i SFO (Denne plads betaler du halv pris for)

Eksempel 2

Du har 2 børn:
2 børn (tvillinger) i dagpleje (I betaler fuld pris for den ene plads og halv pris for den anden)
og din partner har 2 børn:
1 barn i børnehave (Denne plads betaler I halv pris for)
1 barn i SFO (Denne plads betaler I halv pris for)

Eksempel 3

Du har 2 børn:
1 barn i børnehave (Denne plads betaler du fuld pris for)
1 barn i privat SFO (Denne plads betaler du fuld pris for)

Tilskud til privat pasningsordning

Tilskud til privat pasningsordning

Du har mulighed for at få dit barn passet i en privat pasningsordning.
En privat pasningsordning kan være én person, som kun passer dit barn eller én person, der passer op til 5 børn.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at blive bevilget økonomisk fripladstilskud, hvis du vælger at få dit barn passet i en privat pasningsordning.

Betingelser for at være berettiget til tilskud

 • Dit barn skal være mellem 24 uger og 2 år og 10 måneder
 • Dit barn skal være opskrevet til et kommunalt dagtilbud
 • Er dit barn indmeldt i et dagtilbud, kan der først udbetales tilskud til en privat pasningsordning, når udmeldelsesvarslet på minimum én måned er overholdt
 • Dit barn skal passes af andre end dig selv (gælder begge forældre)

Du kan indgå aftale med

 • En privat pasningsordning, der kun passer dit barn
 • En privat pasningsordning, der passer op til 5 børn
 • Du kan gå sammen med andre forældre om at etablere en privat pasningsordning, eller du kan købe dig en plads i en allerede etableret privat pasningsordning

Du kan ikke indgå aftale med

En au-pair person må ikke indgå i et ansættelsesforhold og må ikke modtage løn, idet au-pair personen ikke har arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse.

En au-pair person må derfor ikke tage arbejde som privat pasningsordning under sit ophold i Danmark.

Et au-pair ophold skal godkendes af Udlændingestyrelsen, og au-pair-ordningen har et uddannelsesmæssigt formål, der ikke i første række er begrundet i et beskæftigelsesmæssigt hensyn.

En au-pair person vil kunne få inddraget opholdstilladelsen, hvis personen tager arbejde som privat pasningsordning.

Aftaletyper

 • Forældre er arbejdsgivere, og den private pasningsordning er lønmodtager
 • Forældre indgår en aftale med en private pasningsordning, der er selvstændig erhvervsdrivende. Dermed har de ingen arbejdsgiverforpligtelser (feriepenge, forsikringer mv.)
 • Uanset om du vælger at blive arbejdsgiver eller indgå en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende, skal der indgås en skriftlig aftale med den person, der skal passe dit barn, og kommunen skal godkende aftale, inden der udbetales tilskud

Pasningsaftalen

 • Forældre skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning, som skal passe barnet
 • Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud
 • Dagtilbudsafdelingen godkender pasningsaftalen og fører tilsyn med ordningen
 • Tilsynet organiseres af dagtilbudsafdelingen
 • Hvis den person, du ansætter som privat pasningsordning samtidig skal varetage andre opgaver i dit hjem end børnepasning, skal det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke udgifter, der vedrører børnepasningen

Dine forpligtelser som arbejdsgiver

Pasningsaftalen skal indeholde oplysninger om:

 • Lønnen
 • Arbejdstiden
 • Rettigheder i forhold til ferie og sygdom
 • Opsigelsesvarsel
 • Specifikke forhold/aftaler, som du ønsker af den person, du ansætter

Du skal sørge for:

 • Oprettelse af SE-nummer
 • Indbetaling af ATP-bidrag
 • Feriepenge
 • Tegning af arbejdsgiverforsikring
 • Du skal tage stilling til:

Skal udgifter til kost og eventuelt logi en del af lønnen.
Det er kommunen, der træffer aftale om, i hvilket omfang udgifter til kost og logi kan betragtes som en del af udgiften til børnepasning

Udgifter, der dækkes af kommunen

 • ATP
 • Forsikring
 • Aktiviteter for børnene
 • Mad og bleer

De nævnte udgifter dækkes af et fast beløb.

Tilskuddet skal anvendes til dækning af udgifter til den private pasningsordning. Udover at dække løn mv. til den private pasningsordning, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter, som kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning.

Udgifterne skal fremgå af pasningsaftalen.

Dokumentation for udgifter

 • Forældre skal anvende tilskuddet til dækning af udgifter til den private pasningsordning, og du skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter, du vil have til den private pasningsordning
 • Det er kommunen, der fastsætter kravene til dokumentation og beslutter, hvilke udgifter der kan medregnes som grundlag for beregning af kommunens tilskud
 • Kommunen skal økonomisk godkende pasningsaftalen for at sikre sig, at forældrene reelt bruger pengene til en pasningsordning, og at der ikke er tale om proforma aftaler
 • Kommunen skal gøre opmærksom på, at den, der modtager tilskuddet for at passe barnet, er forpligt til at opgive betalingen til SKAT
 • Du har pligt til at orientere kommunen om ændringer i aftale, og kommunen skal godkende ændringen inden den sættes i værk

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er ikke i Dagtilbudsloven fastsat regler om løn- og ansættelsesvilkår.

I forbindelse med ydelse af tilskud efter § 80 er det forældrene og private pasningsordning, der aftaler betalingen for børnepasningen. Kommunen er ikke arbejdsgiver i forhold til den private pasningsordning.

Spørgsmålet om ”rimelige løn- og ansættelsesvilkår” er imidlertid et af de elementer, som kommunen må tage i betragtning ved godkendelse af en pasningsaftale.

Kommunens forpligtelser

 • Kommunen skal godkende den enkelte pasningsordning. Det omfatter personen, de fysiske rammer og den skriftlige aftale
 • Kommune er forpligtet til at føre løbende tilsyn med de pasningsordninger, der oprettes. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for tilsynets udøvelse
 • Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis kommunen skønner, at personen, som forældrene vil indgå aftale med, eller de fysiske rammer, ikke er egnet til opgaven
 • Kommunen skal kontrollere, at aftalen mellem dig som forælder og den private pasningsordning er afklaret i forhold til de rettigheder og forpligtelser, aftalen indebærer for de 2 parter (fx beskatning, ATP-bidrag, feriegodtgørelse, løn under sygdom og dagpengeret)
 • Kommunen har pligt til at indberette til SKAT, når der indgås en pasningsaftale
 • Kommunen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion af tilskuddet – svarende til kommunens udgifter til administration

Hvor kan dit barn blive passet?

 • Du kan aftale med den private pasningsordning, at personen passer dit barn i dit eget hjem
 • Du kan aftale med den private pasningsordning, at personen passer dit barn i deres hjem eller i andre lokaler

Tilskuddet

 • Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter tilskuddets størrelse. Tilskuddet er ens for alle børn i aldersgruppen 24 uger til 2 år og 10 måneder. Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgør 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning
 • Der kan højst udbetales 3 tilskud til samme husstand
 • Tilskuddet udbetales første gang for den måned, hvor den private pasningsordning begynder
 • Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvor barnet udmeldes af den private pasningsordning
 • Hvis pasningsordningen afbrydes, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til kommunen
 • Kommunen kan standse udbetalingen af pasningstilskud, hvis forældrene ikke opfylder den indgående aftale

Andre tilskud

 • Der ydes søskendetilskud. Søskendetilskud ydes ikke til den dyreste plads
 • Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning fastsættes til et beløb, der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet, som man giver i et dagtilbud – dvs. 50%.
  Der ydes altså 85% af 50%. Søskendetilskuddet udbetales sammen med tilskuddet til en privat pasningsordning den sidste hverdag i måneden
 • Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud
 • Der bevilges ikke socialpædagogisk fripladstilskud

Ophør af den private pasningsordning

 • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning, for at få tilbudt en plads i børnehave, når barnet bliver 2 år og 10 måneder
 • Ønsker du at dit barn skal skifte fra pasning i en privat pasningsordning til et kommunalt dagtilbud, skal du opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning. Dit barn vil ikke få tilbudt en plads i et kommunalt dagtilbud, før udmeldelsesvarsel i den private pasningsordning er overholdt, og barnet er udmeldt/Pladsanvisningen har fået meddelelse fra den private pasningsordning om, at dit barn er udmeldt
 • Ophører den private pasningsordning i ”utide”, skal du opskrive dit barn til et alderssvarende dagtilbud på Digital Pladsanvisning og skrive i kommentarfeltet, hvorfor du ønsker plads

Kontakt

Center for Børn & Læring

Pladsanvisningen

Telefon: 54 73 34 34

Send Digital Post (kræver NemID)