Bygge- og beskyttelseslinjer

Du skal være opmærksom på om din grund er indenfor linjerne, hvis du skal bygge eller plante.

Vandløb

Hvis du skal bygge, plante eller lignende, så skal du være opmærksom på om din grund er indenfor en bygge- eller beskyttelseslinje.

Linjerne skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer, omkring skove, fortidsminder og kirker friholdes for bebyggelse og andre væsentlige landskabelige indgreb.

Miljøportalens Arealinfo kan du se om din ejendom ligger inden for en bygge- og beskyttelseslinje.

Strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttede arealer er zoner, hvor der som hovedregel ikke må opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet.

Skal du søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så skal du kontakte Kystdirektoratet.

Se mere på Kystdirektoratets hjemmeside.

Kirkebyggelinje

For at forhindre at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet, er det indenfor 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.

I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen, gælder forbuddet dog ikke.

Du kan søge om dispensation fra kirkebyggelinjen ved at skrive til os.

Miljøportalens Arealinfo kan du se kirkernes placering i Guldborgsund Kommune

Læs mere om kirkebyggelinien her.

Fortidsmindebeskyttelseslinje

Fortidsminder er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter fra fortidsmindets kant. Inden for de 100 meter må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet.

2 meter-zone

De fredede fortidsminder har også en 2 meter-zone fra fortidsmindets kant, inden for hvilken der ikke må gødes, sprøjtes, jordbehandles eller dyrkes. Der kan ikke dispenseres fra 2 meter-zonen.

Inden du bygger eller begynder på andre projekter

Inden der iværksættes større byggeri- og anlægsarbejder eller skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekter skal der foretages en konkret vurdering af, om det kan skade kulturmiljøer. De kulturhistoriske elementer i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes.

Byggeri, anlæg, vandindvinding, vandløbsregulering, fjernelse af gamle skelmarkeringer, levende hegn samt andre forhold, der ændrer kultursporenes tilstand, skal så vidt muligt undgås eller begrænses.

Du kan søge om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ved at skrive til os.

Beskyttelse af sten- og jorddiger

Beskyttelse af sten- og jorddiger

Der må ikke foretages ændringer af sten- og jorddiger ifølge Museumsloven. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation.

Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Sø- og åbeskyttelseslinje

Der går en sø- eller åbeskyttelseslinje på 150 m fra visse søer og vandløb.  Inden for denne zone er det ikke tilladt at ændre terrænet, bygge eller plante.

Læs mere hos Miljøstyrelsen.

Skovbyggelinje

Der forløber en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven.

Bestemmelsen om skovbyggelinjen gælder for en eller flere private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha og for alle offentlige skove.

Læs mere hos Miljøstyrelsen.