SSA-uddannelsen

Som social- og sundhedsassistentelev i Guldborgsund Kommune udfører du pleje, omsorg og praktisk hjælp samt vejleder borgerne i forhold til at få dagliglivet til at fungere.

Dekorativt billede

De mennesker, du kommer til at møde i dit arbejde, vil mest være ældre komplekse borgere, der er svækkede enten psykisk, fysisk eller socialt.

I disse år ændrer arbejdet karakter, således at du skal arbejde rehabiliterende, hvilket betyder, at du skal vejlede og motivere borgerne til at udføre personlige og praktiske opgaver selv, i det omfang det er muligt.

På SSA-uddannelsen er der fokus på, at du lærer at planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som f.eks. at give sondeernæring, pleje kroniske sår, medicinadministration m.m.

Fakta om uddannelsen

Guldborgsund Kommune samarbejder med SOSU Nykøbing F om at uddanne SSA-elever. Yderligere information om uddannelsen kan du finde på SOSU Nykøbing F's hjemmeside (nyt vindue).

Hvem ansætter?

Ansættende myndighed vil være Guldborgsund Kommune, som ansætter omkring 45 SSA-elever hvert år. Vi optager elever 2 gange om året på 4 hold med holdopstart i februar, maj, juli og september.

Fakta om uddannelsen

 • Hvis du er under 25 år, tager uddannelsen 34 måneder, hvis du starter direkte fra grundforløb 2 SOSU-retning
 • Hvis du er 25 år eller derover, tager uddannelsen 32 ½ måneder, hvis du starter direkte fra grundforløb 2 SOSU-retning
 • Er du uddannet SSH, vil du få merit for 5 ugers teori samt 5 måneders praktik
 • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder
 • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, forebyggelse, sundhedspædagogik m.m.
 • Under din uddannelse kommer du i praktik både i kommunen, i psykiatrien og på sygehuset. Du vil være garanteret en praktikplads i alle 3 perioder. Praktikken kan ligge både i og uden for Guldborgsund Kommune. Se "Her kan du komme i praktik"
 • Der er mulighed for praktik i udlandet
 • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekendvagter og mulighed for at prøve en aftenvagt
 • Du er i praktik 37 timer/ugen
 • Du skal kunne bruge egen bil eller cykel
 • Din straffeattest skal godkendes af kommunen.

Løn og arbejdsvilkår

Er du ansat i Guldborgsund Kommune, vil løn og arbejdsvilkår være efter gældende overenskomster mellem FOA og KL.

Ansættelsesforhold

Som udgangspunkt ansættes du på ordinær elevløn.

Pr. 1. oktober 2020 er satserne pr. måned før skat:

Trin 1: 13.272,64 kr.
Trin 2: 15.166,92 kr.

I visse tilfælde kan ansøgere over 25 år søge om at blive ansat på voksenelevløn.

For at komme i betragtning til voksenelevløn under trepartsaftalen skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgiver eller anden dokumentation til din ansøgning.

For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal du vedhæfte dokumentation fra jobcentret, hvis du har været ledig.

Pr. 1. oktober 2020 er satsen pr. måned før skat 20.647,83 kr.

Trepartsaftale

 • Hvis du er 25 år eller derover
 • Hvis du inden for de sidste 4 år har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen i sammenlagt 1 år inden for pleje og omsorgsområdet
 • Hvis du har været ansat mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes det som 50 %.

Ansættelse som elev medregnes ikke.

Arbejdserfaring inden for plejeområdet kan være følgende:

 • Overenskomstens område eller tilsvarende overenskomster i regioner, tidligere amter eller selvejende/private plejehjem
 • Som omsorg- og pædagogmedhjælper inden for voksenområdet
 • Som handicaphjælper på voksenområdet
 • Ansat i vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Voksenlærlinge

 • Hvis du er 25 år eller derover og ikke opfylder trepartsaftalen
 • Hvis du ikke i forvejen har en kompetencegivende uddannelse
 • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men ikke har brugt den de seneste 5 år, og har været ledig i minimum 2 måneder
 • Hvis du har en kompetencegivende uddannelse, men har været ledig i minimum 12 måneder.

Tilskud til transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler, hvis du bor mere end 10 km fra skolen.

Transportudgifter i praktikperioderne til og fra praktikstedet er for egen regning. Hvis du har mere end 12 km til praktikstedet, kan du få befordringsfradrag via Skat. Dette skal du selv sørge for at indberette.

Du får dækket dine transportudgifter i arbejdstiden efter gældende regler, hvis du anvender egen bil eller cykel.

Optagelseskrav og ansøgning

Adgang til SSA-uddannelsen er betinget af:

 1. Gennemført grundforløb 2 SOSU-retning efter august 2015
 2. Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse efter 2001. Hvis den er ældre, skal du kunne dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Desuden skal du have certificeret kursus i førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse inden for de sidste 2 år
 3. Tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed eller
 4. Kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til de, der er nævnt i punkterne 2 eller 3.

Personlige kvalifikationer:

 • Du udtrykker interesse for og engagement i uddannelsen og i arbejdet inden for uddannelsesområdet
 • Du tilkendegiver interesse for og lyst til at indgå positivt i samarbejde med andre mennesker
 • Du giver udtryk for social forståelse
 • Du udtrykker interesse i fortsat personlig udvikling

SU eller elevløn

Grundforløb 2 er et 20 ugers skoleforløb og er som udgangspunkt SU-berettiget. Der er dog mulighed for at få en uddannelsesaftale på GF 2, hvilket bl.a. betyder, at du får elevløn. Hvis du ønsker elevløn under GF 2, kan du sende en ansøgning ved at bruge ansøgningsskemaet til Grundforløb 2. Næste Grundforløb 2 SSA starter 2. september 2019. Der er ansøgningsfrist 1. juni 2019.

Ansøgningsskema Grundforløb 2 SSA (nyt vindue).

Udover at søge elevplads hos os, skal du huske at søge om optagelse på SOSU-skolen via www.optagelse.dk

Talentspor

Der er mulighed for at gå på talentspor, hvilket betyder, at du har fag på ekspertniveau. Dette vil blive drøftet ved ansættelsessamtalerne. Det drejer sig om følgende fag på skolen: Koordinering og kvalitet, sygepleje samt forebyggelse.

Holdstart

AnsøgningsfristHoldstart
1. september 2020November 2020
1. oktober 2020Februar 2021
1. oktober 2020April 2021
1. april 2021Juni 2021 - merit
1. april 2021August 2021
1. april 2021September 2021
1. september 2021November 2021

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt under ledige job en måned før ansøgningsfristen.

Kompetenceudvikling

Når du er uddannet social– og sundhedsassistent med dansk C, engelsk D og naturfag C, har du adgang til sygeplejeuddannelsen.

Uddannelsen som sygeplejerske giver dig mulighed for at få arbejde i hjemmeplejen, psykiatrien, på sygehuse, lægehuse eller private firmaer som f.eks. medicinalindustrien.

Forventninger

Vi forventer:

 • At du er interesseret i at arbejde med mennesker og lære nyt
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du er fleksibel og mødestabil
 • At du er fysisk og psykisk robust
 • At du kan stille en cykel eller bil til rådighed.

Du kan forvente af os:

 • At vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb ud fra dine erhvervede kompetencer
 • At vi giver dig et spændende undervisningstilbud, når du er i praktik
 • At vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med professionelle og engagerede praktikvejledere
 • At vi har et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever
 • At du i praktikperioden er tilknyttet minimum én uddannet daglig praktikvejleder.

Her kan du komme i praktik

Her kan du se, hvor du kan komme i praktik inden for Guldborgsund Kommune. Praktikkerne vil være i hjemmeplejen, psykiatrien og på sygehuset.

Det er SOSU Nykøbing F, der koordinerer praktikpladserne, som både kan ligge i og uden for Guldborgsund Kommune.

Praktik i psykiatrien

Din anden praktik på SSA-uddannelsen vil fortrinsvis foregå i socialpsykiatrien.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din praktik i psykiatrien, kan du kontakte konsulent i Center for Socialområdet, Birthe Kristensen, se kontaktboks til højre.

Praktik på sygehuset

12 uger af din sidste praktik på SSA-uddannelsen vil foregå på Nykøbing F sygehus.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din praktik på sygehuset, kan du kontakte uddannelseskonsulent i Region Sjælland, Ulla Dalby, telefon 56 51 68 57 - mail: ubd@regionsjaelland.dk

Kontakt

Center for Sundhed & Omsorg

Elevadministration

Telefontid alle hverdage kl. 9-12

Telefon: 54 73 21 89

Send Digital Post (kræver NemID)