Dispensationer fra gældende Lokalplan 162, Væggerløse

Frist 6. juli 2020

04. jun 2020

I forbindelse med en byggeansøgning på Pimpernelvej 42, 4873 Væggerløse har Guldborgsund kommune meddelt følgende dispensationer fra den gældende lokalplan 162, vedtaget af byrådet d. 14-03-2013:

Der dispenseres fra lokalplanens § 7.2, således at taget kan opføres med sorte betontagsten.

Der dispenseres fra lokalplanens § 8.10, således at der kan bygges ialt 165 m2 træterrasse, under forudsætning af at terrassen udføres som vist på det til ansøgningen vedlagte tegningsmateriale.

Der dispenseres fra lokalplanens § 8.12, således at der kan monteres spot i udhæng ved terrasser mod syd og vest. De monterede spot må dog ikke medføre blændingsgener for naboer.

De nævnte dispensationer vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper. 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra dispensationen er offentliggjort med udløb d. 06-07-2020. Der er et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen. 

Se klagevejledning her. 

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)