Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-18

Konstitueringspartierne er enige om et sæt af centrale pejlemærker, der udgør afsættet for byrådsarbejdet i den kommende periode:

Guldborgsund Rådhus

Indhold

  Fokus på den kommunale service

  Parterne er enige om, at der i langt højere grad skal være fokus på, hvad vi får ud af de anvendte kommunale midler frem for, hvad vi afsætter af midler. De næste fire år vil derfor være præget af: Politiske mål, fordomsfri tilgang til nye løsninger, fokus på de penge i bruger frem for de marginale tilpasningsbehov.

  - Det betyder eksempelvis, at de kommunale medarbejdere alle har blik for, hvordan der ydes og udvikles service samt hvordan borgere og brugere behandles. Der laves løbende tilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder.

  Fokus på den kommunale service vil være et centralt element i de forskellige beslutninger over den kommende byrådsperiode. Inden sommeren 2014 skal alle fagudvalg således have udarbejdet strategier for service og andre centrale mål inden for udvalgenes områder.

  Økonomisk politik

  Parterne er enige om, at der er behov for faste aftaler om de centrale pejlemærker for kommunens økonomiske udvikling, herunder flerårige perspektiver. Der skal således primo 2014 vedtages styrings- og beslutningsgrundlag for blandt andet: Gæld, likviditet,  demografimodeller, tildelingsmodeller, forbud mod tillægsbevillinger, ansvarsfordeling mellem udvalg, ØK og Byråd. Processen med at udvikle og forankre den økonomiske politik vil omfatte hele Byrådet. Forligspartierne er dog allerede nu enige om en række af de centrale mål for den kommende økonomiske politik:

  De økonomiske mål

  Forligspartierne ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter (driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag på kommunens gæld).

  Forligspartierne har følgende økonomiske mål:

  • Der skal i perioden nettoafdrages på kommunens gæld
  • Kassen konsolideres årligt, med et mål om på sigt at opnå en kassestørrelse på 150 mio. kr.
  • Det årlige overskud på den skattefinansierede drift udgør 100 mio. kr. eller mere.

  Som nogle af midlerne hertil arbejdes med:

  • ”forbud” mod tillægsbevillinger
  • systematisk brug af kvalitetssikret benchmark og anden inspiration udefra
  • flerårlige budgetter med mulighed for investering mellem budgetårene og med fokus på dynamiske effekter
  • et fast årligt katalog over mulige effektiviseringer i størrelsesordenen 1-3 procent inden for alle politikområder
  • en proaktiv styringskultur med fokus på effekt frem for de afsatte budgetter og med fokus på hvad der virker
  • en fast skabelon for budgetprocessen med tidlig og aktiv inddragelse af fagudvalgene.

  Tværgående tænkning (i helheder)

  Det forventes, at Guldborgsund Kommune vil være i front i forhold til at implementere: andre samspil mellem udvalg, nyt syn på samspil mellem politik og administration, andre aktører på banen, og omsætte inspiration udefra.

  - Det betyder eksempelvis, at alle fagudvalg hjælper til med at håndtere budgetpres i et eller flere udvalg

  Det igangsatte arbejde med Guldborgsundmodellen og fokus på sammenhængende ledelseskraft, handlekraft og strategikraft videreudvikles i forhold til det politiske arbejde. Som eksempelvis:

  • Et fortsat arbejde med at sikre et fælles afsæt for ledelse i kommunen gennem Guldborgsundmodellen
  • Fokus på faste kontaktpersoner med ansvar og kompetencer på tværs af udvalg og fagskel.
  • Møder på tværs af fagudvalg, herunder faste formandsmøder

  Arbejdspladsen "kommunen" som krumtap

  Parterne er enige om, at de kommunale institutioner og ansatte er afgørende for Guldborgsunds udvikling og branding.

  Der skal fortsat arbejdes med at sikre optimale rammer for kommunen som arbejdsplads i samarbejde med tillidsrepræsentanter, de faglige organisationer og medarbejderne med følgende fokus: Professionel ledelsestilgang, gensidig respekt, tillidsdagsorden, samspil, anerkende rollefordeling, benytte medarbejderne som ambassadører, dyrke de gode historier, fejre og anerkende fælles succes.

  Anerkendelse af det administrative ledelsesrum.

  - Et velfungerende politisk administrativt samspil med gensidig tillid, er baseret på en ledelsesmæssig linie, der er troværdig og som bygger på politiske beslutninger. I den forbindelse vil konstitueringspartierne være sig meget bevidst om at sikre den nødvendige ledelses- og handlekraft i administrationen til brug for at fremme solide løsninger.

  Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource. Derfor ønsker forligspartierne at understøtte udviklingen af kommunen som arbejdsplads med god ledelse og kompetente medarbejdere, der trives og har et lavt sygefravær. Dette vil systematisk være genstand for forligspartiernes fokus blandt andet gennem:

  • Udvikling af tiltag, der medvirker til at fremme en tillidskultur
  • Decentrale lederes indblik og medansvar i forhold til de overordnede mål og beslutninger
  • Fremme organisationens fingerspidsfornemmelse / politiske tæft
  • Udvikling af et robust MED-system, der opleves som en aktiv medspiller i forhold til ledelsen og det politiske system

  Klare langsigtede mål

  Parterne er enige om at udvikle langsigtede, forpligtende mål for alle politikområder, der til sammen kan understøtte en positiv udvikling af kommunens situation. Drivkraften bag den udvikling forankres i fagudvalgene, hvor der blandt andet inden sommeren 2014 skal udvikles strategier med målsætninger og indsatsområder for fagudvalgenes arbejde i den kommende byrådsperiode. Både strategier på kort sigt (1. år) og på langt sigt (byrådsperioden).

  En fælles linie på tværs af fagudvalgenes arbejde skal sikre en kommunal udvikling, der udnytter de store infrastrukturprojekter over de kommende år. I fagudvalgenes strategiarbejde vil der ligeledes være en række tværgående fokusområder, der kræver en særlig politisk og administrativ bevågenhed for at sikre en positiv udvikling af kommunen. Således vil der systematisk være fokus på jobskabelse, bosætning, borgerinddragelse, uddannelse og lignende centrale indsatser i alle fagudvalgsstrategier.

  • Der skal i forbindelse med strategi arbejdet, sikres et råderum der giver plads til vækst og udvikling til gavn for hele Guldborgsund kommune

  Ønsket om at sikre en sammenhængende kommunal udvikling ligger også bag forligspartiernes ønske om at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skal have særligt fokus på, hvordan man på tværs af fagudvalg, aktører, interesser, fagligheder med videre, kan sikre en kommunal udvikling, der imødekommer de udfordringer og muligheder som kommunen står over for.