Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelse i sager, hvor lejere og udlejere i almene boliger og boligorganisationer er uenige om en række forhold.

Beboerklagenævnet behandler sager om:

 • Forbrugsregnskaber (varme- og vandregnskaber)
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
 • Lejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelser

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer. Beboerklagenævnet er et uvildigt tvistnævn og varetager både lejer og udlejers interesser. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager du kan indbringe for beboerklagenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagen.

Har du brug for rådgivning: Klik her for at se kontaktoplysninger over Advokatvagten og Lejernes landsorganisation.

Sagsbehandlingstiden varierer efter sagens indhold og omfang.

For at fremme sagsbehandlingen kan du gøre følgende selv:

 • Fremsend kun relevante dokumenter
 • Fremsender du fotos, så skal der fremgå dato og sted (angivelse af rum)
 • Brug skemaet der er lavet til indbringelse af sag

Godt at vide:

 • Partshøringer og afgørelser fremsendes altid digitalt via e-boks eller borger.dk
 • Fremsendte lydfiler og videoer indgår ikke i nævnets behandling
 • Fremsendt materiale indgår i høring af modparten
 • Har du valgt at lade dig repræsentere af for eksempel en organisation/advokat, så er det denne vi korresponderer med i forbindelse med sagsbehandlingen og efterfølgende sender afgørelsen til
 • Hvis du indbringer en sag for en anden person, skal der foreligge en fuldmagt

Hvad gør jeg?

Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet, og hvad koster det?

Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad du ønsker, nævnet skal tage stilling til.
Ved indbringelsen skal relevant dokumentation vedlægges (kopi af lejekontrakt og relevant korrespondance i sagen).

Det koster 147 kr. (2020) at få behandlet én sag i Huslejenævnet. Beløbet indbetales til Danske Bank reg.nr. 4343 kto. 3219 60 45 72. Ved indbetaling skal lejemålets adresse oplyses.

Klagen sendes til:

Beboerklagenævnet
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Hvordan behandler Beboerklagenævnet sagen?

Beboerklagenævnet indhenter de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver sendt i høring hos sagens parter. I tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, træffer nævnet afgørelse på det foreliggende grundlag.

Der kan ikke foregå en egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen. Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse viser sig, at den af bevismæssige årsager ikke kan afgøres af nævnet. Sagen henvises i disse tilfælde til Boligretten.

Hvordan klager du over Beboerklagenævnets afgørelse?

Ønsker du at klage over Huslejenævnets afgørelse, kan du inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, indbringe den for Boligretten. Det skal ske ved henvendelse til Retten i Nykøbing Falster. Har du brug for hjælp, kan du kontakte en advokat, lejer- eller udlejerorganisation eller Advokatvagten.

Hvilke sager behandles og hvilke sager behandles ikke?

Hvilke sager behandles?

 • Forbrugsregnskaber (varme- og vandregnskaber)
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
 • Lejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
 • Fejl og mangler i lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet. Råderet.
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

Hvilke sager behandles ikke?

 • Sager om erhvervslejemål
 • Sager om opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Sager som kræver egentlig bevisførelse

De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, skal i stedet indbringes for Boligretten.

Opgaver

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i konkrete tvister mellem lejere og udlejere.

Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer. Beboerklagenævnet er et uvildigt tvistnævn og varetager både lejer og udlejers interesser.

Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager du kan indbringe for Beboerklagenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagen.

Boligreguleringslovens regler

Byrådet har i møde af 18. januar 2018 besluttet, at reglerne om beboermaksimum i lovens § 52a-c ikke skal være gældende i Guldborgsund Kommune.

Sammensætning

Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en udlejer- og en lejerrepræsentant.

Formanden er jurist og udpeges af Familieretshuset efter indstilling fra Byrådet. De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligselskaber og lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal begge have viden om almene boligforhold.

Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4-årig periode og følger Byrådets valgperiode.

Beboerklagenævnets sammensætning for perioden 2018-2021:

Formand
Cand.jur. Flemming Frydendal
Beskikket af Statsforvaltningen (nu Familieretshuset)

Suppleant
Cand.jur. Dorthe Sølling
Beskikket af Statsforvaltningen (nu Familieretshuset)

Medlem - lejerepræsentant
Kaj Funch
(Indstillet af Boligselskabet Vendersbo, Boligselskabet Fjordparken og Nykøbing F Boligselskab) - Udpeget af byrådet

Suppleant
John Nilsson
(Indstillet af Boligselskabet Vendersbo, Boligselskabet Fjordparken og Nykøbing F Boligselskab) - Udpeget af byrådet

Medlem - udlejerrepræsentant
Jørgen Poulsen
(Indstillet af Nørre Alslev almennyttige Boligselskab) - Udpeget af byrådet

Suppleant
Keld Sørensen
(Indstillet af Boligskab Vendersbo, Boligselskabet Fjordparken og Nykøbing F Boligselskab) - Udpeget af byrådet

Social sagkyndig i husordensager
Socialrådgiver Henrik Ljung Pedersen, Børn og Familie
 - Udpeget af byrådet

Suppleanter
Daniel Kirkby, Kvalitetssikring - Udpeget af byrådet
Kirsten Mikkelsen, Børn og Familie - Udpeget af byrådet
Lene Sembach, Myndighed - Udpeget af byrådet

Kontakt

Center for Politik & Personale

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)