Udbud og indkøb

Her findes generel information om Guldborgsund Kommunes udbud og indkøb

Guldborgsund Kommune

Vi vurderer løbende indkøb og service- og driftsformer for at sikre, at de kommunale opgaver bliver løst bedst og billigst.

Vi har et samlet indkøbspotentiale på ca. 300 mio. kr. på varekøb og ca. 1,2 mia. kr. på tjenesteydelser.

Vi benytter os af E-handel og har implementeret KMD RAKAT, som betyder, at en stadig større del af kommunens indkøb vil foregå på basis af E-kataloger.

FUS (Fællesudbud Sjælland)

Guldborgsund Kommune er medlem af FUS, hvor næsten alle kommuner i regionen har en fælles udbudsplan.

Kommunen deltager aktivt i samarbejdet med at udvikle en god dialog til potentielle leverandører til FUS blandt andet ved at benytte en dialogportal, hvor alle interesserede virksomheder kan være med til at bidrage med deres markeds kendskab inden et udbud finder sted.

Vi har herudover på nogle områder valgt at lave egne udbud på områder hvor markedet, geografier eller andet tilsiger, at det er mest hensigtsmæssigt at udbyde selv.

Landsdækkende udbud

Regeringen og KL har desuden indgået en regeringsaftale om, at der skal laves en række centrale forpligtende aftaler med udgangspunkt i en øget standardisering, koordinering, og forpligtelse på volumen for kommunerne samlet.

Disse forpligtende aftaler som indgås efter udbud deltager vi som udgangspunkt i.
Se de forpligtende aftaler her.

Bygge- og anlægsarbejder

For bygge- og anlægsarbejder gælder følgende retningslinjer i Guldborgsund Kommune:

Se retningslinjer for Bygge- og anlægsarbejder her.

Klik her for at se gældende udbudsplan.

Klik her for at se gældende udbudsregler.

Klik her for at se gældende tærskelværdier.

Leveringsbetingelser

En vare anses for leveret, når den aftalte vare stilles til vores disposition på aftalt leveringsadressen, og der er kvitteret for modtagelsen. Der betales ikke leveringsomkostninger, medmindre dette er aftalt skriftligt ved indgåelse af varekøbet.

Leverandøren har ansvaret for varen frem til levering.

Tjenesteydelser anses for leveret når ydelserne er færdiggjort og accepteret af os.

Betalingsbetingelser

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag.

Fakturabeløbet overføres til leverandørens bankkonto den sidste rettidige betalingsdag i henhold til de gældende regler og aftaler.

Gebyr

Der accepteres ikke krav om gebyrer eller andre former for ekstraomkostninger.

Vi honorerer allene selve varens/ydelsens pris, midmindre andet er aftalt mellem kommunen og leverandøren.

Forhøjede timetakster, kørsel samt diverse tillæg for ydelser på tidspunkter udenfor normal arbejdstid honoreres kun, såfremt der foreligger skriftlig aftale herom.

Såfremt ovenstående betingelser ikke efterkommes, vil vi kontakte leverandøren for uddybning og eventuelt kreditering af opkrævet gebyr eller ekstra omkostning.

Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud

Læs mere

Kontakt

Center for Økonomi

Økonomi & Indkøb

Telefon: 54 73 10 00

E-mail: kommunen@guldborgsund.dk